Back
On-board camera

On-board camera

(n)
UK
ɒn-bɔːd ˈkæmərə
US
ɑn-bɔrd ˈkæmərə
Definition: The camera is placed on a moving object
Meaning: Máy ảnh được đặt trên một vật thể chuyển động
Not Common
How to use "On-board camera" vocabulary in sentence (example)

This was all captured by the drones' on-board camera.

View more