Back
Doughnut hole

Doughnut hole

(n)
UK
ˈdəʊnʌt həʊl
US
ˈdoʊˌnʌt hoʊl
Definition: A small ball-shaped doughnut.
Meaning: Một biến thể khác của bánh donut (có dạng hình tròn nhỏ, có lỗ khoét ở giữa)
Not Common
How to use "Doughnut hole" vocabulary in sentence (example)

It leaves a doughnut-shaped piece of dough and a doughnut hole from dough removed from the center.

View more

Specifically, the worse the economy, the bigger the doughnut hole.

View more