Back
Metamorphoses

Metamorphoses

(v)
UK
ˌmɛtəˈmɔːfəsiːz
US
ˌmɛtəˈmɔrfoʊzɪz
Definition: (to cause someone/something) to change form or nature, to transform, to transform
Meaning: (khiến ai/ cái cái gì) thay đổi hình dáng hoặc bản chất, biến hình, biến hóa
Not Common
How to use "Metamorphoses" vocabulary in sentence (example)

Over time, accumulated snow metamorphoses, by sintering, sublimation and freeze-thaw.

View more