Trở về
Innermost

Innermost

(n)
Anh
ˈɪnəməʊst
Mỹ
ˈɪnərmoʊst
Giải nghĩa: (of thoughts or feelings) most private and deeply felt.
Nghĩa: Ở tận trong cùng
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Innermost" trong câu (ví dụ)

Mercury is the smallest and innermost planet in the Solar System.

Xem thêm