Trở về
Backbone

Backbone

(n)
Anh
ˈbækbəʊn
Mỹ
ˈbækbəʊn
Giải nghĩa: The series of vertebrae extending from the skull to the pelvis; the spine.
Nghĩa: Xương sống; cột trụ
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Backbone" trong câu (ví dụ)

This version of Windows has been the backbone of all future releases from Windows 2000 to the latest Xp and Vista.

Xem thêm