Trở về

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: people

There are many celebrities with a great influence in the world, they have made great inventions and contributions to human society and the whole earth. Do you want to know who they are and what they did? So Ettip invites you to learn English with Ettip and explore these characters.

Replicated
Anh
ˌreplɪˈkeɪtɪd
Mỹ
ˌreplɪˈkeɪtɪd
Giải nghĩa: Copy, simulate
Nghĩa: Sao chép lại, mô phỏng
Professions
Anh
prəˈfɛʃənz
Mỹ
prəˈfɛʃənz
Giải nghĩa: A paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification.
Nghĩa: Ngành nghề
Foster
Foster(adj)
Anh
ˈfɒstə(r)
Mỹ
ˈfɑːstər
Giải nghĩa: Encourage the development of (something, especially something desirable).
Nghĩa: Có quan hệ do việc nhận làm con nuôi
Friendship
Anh
ˈfrendʃɪp
Mỹ
ˈfrendʃɪp
Giải nghĩa: The emotions or conduct of friends; the state of being friends.
Nghĩa: Tình bạn, tình hữu nghị
Contributions
Anh
ˌkɒntrɪˈbjuːʃənz
Mỹ
ˌkɑntrəˈbjuʃənz
Giải nghĩa: Contribution, contribution; contribution, share
Nghĩa: Sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp, phần gánh vác
Confederate
Anh
kənˈfedərət
Mỹ
kənˈfedərət
Giải nghĩa: Joined by an agreement or treaty.
Nghĩa: Nước trong liên bang
Innovative
Anh
ˈɪnəveɪtɪv
Mỹ
ˈɪnəvətɪv
Giải nghĩa: (of a product, idea, etc.) featuring new methods; advanced and original.
Nghĩa: Sáng tạo, cách tân
Weapons
Anh
ˈwɛpənz
Mỹ
ˈwɛpənz
Giải nghĩa: A thing designed or used for inflicting bodily harm or physical damage.
Nghĩa: Vũ khí
Reserve
Anh
rɪˈzɜːv
Mỹ
rɪˈzɜːrv
Giải nghĩa: Retain for future use.
Nghĩa: Sự e ngại, dè dặt
Developments
Anh
dɪˈvɛləpmənts
Mỹ
dɪˈvɛləpmənts
Giải nghĩa: Growth, expansion, prosperity
Nghĩa: Sự phát triển, sự mở rộng, phát đạt
Remarkable
Anh
rɪˈmɑːkəbl
Mỹ
rɪˈmɑːrkəbl
Giải nghĩa: Worthy of attention; striking.
Nghĩa: Đáng chú ý, đáng để ý; khác thường
Mathematics
Anh
ˌmæθəˈmætɪks
Mỹ
ˌmæθəˈmætɪks
Giải nghĩa: The abstract science of number, quantity, and space, either as abstract concepts ( pure mathematics ), or as applied to other disciplines such as physics and engineering ( applied mathematics ).
Nghĩa: Môn toán, toán học
Defence
Anh
dɪˈfens
Mỹ
dɪˈfens
Giải nghĩa: The action of defending from or resisting attack.
Nghĩa: Phòng thủ
Backbone
Anh
ˈbækbəʊn
Mỹ
ˈbækbəʊn
Giải nghĩa: The series of vertebrae extending from the skull to the pelvis; the spine.
Nghĩa: Xương sống; cột trụ
Orders
Anh
ˈɔːdəz
Mỹ
ˈɔrdərz
Giải nghĩa: The arrangement or disposition of people or things in relation to each other according to a particular sequence, pattern, or method.
Nghĩa: Đơn đặt hàng
Formulas
Anh
ˈfɔːmjʊləz
Mỹ
ˈfɔrmjələz
Giải nghĩa: A mathematical relationship or rule expressed in symbols.
Nghĩa: Công thức
Coding
Anh
ˈkəʊdɪŋ
Mỹ
ˈkoʊdɪŋ
Giải nghĩa: The process of assigning a code to something for classification or identification.
Nghĩa: Mã hóa
Standards
Anh
ˈstændədz
Mỹ
ˈstændərdz
Giải nghĩa: A level of quality or attainment.
Nghĩa: Tiêu chuẩn
Breakthrough
Anh
ˈbreɪkθruː
Mỹ
ˈbreɪkθruː
Giải nghĩa: A sudden, dramatic, and important discovery or development.
Nghĩa: Đột phá
United states
Anh
jʊˈnaɪtɪd steɪts
Mỹ
juˈnaɪtəd steɪts
Giải nghĩa: The United States or America (a country primarily located in North America)
Nghĩa: Hoa kỳ (một quốc gia cộng hòa lập hiến liên bang thuộc châu Mỹ)