Trở về

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: people

There are many celebrities with a great influence in the world, they have made great inventions and contributions to human society and the whole earth. Do you want to know who they are and what they did? So Ettip invites you to learn English with Ettip and explore these characters.

Scientists
Anh
ˈsaɪəntɪsts
Mỹ
ˈsaɪəntɪsts
Giải nghĩa: The scientist; scientific researcher
Nghĩa: Nhà khoa học; người nghiên cứu khoa học
Rushed out
Anh
rʌʃt aʊt
Mỹ
rʌʃt aʊt
Giải nghĩa: To exit, escape, or depart (from something or some place) very quickly or all at once.
Nghĩa: Lao ra, trốn thoát hoặc rời khỏi (một thứ gì hoặc một nơi nào) rất nhanh chóng hoặc làm tất cả cùng một lúc
Photographer
Anh
fəˈtɒɡrəfə(r)
Mỹ
fəˈtɑːɡrəfər
Giải nghĩa: A person who takes photographs, especially as a job.
Nghĩa: Nhà nhiếp ảnh, thợ nhiếp ảnh
Theoretical mathematics
Anh
θɪəˈrɛtɪkəl ˌmæθɪˈmætɪks
Mỹ
ˌθiəˈrɛtɪkəl ˌmæθəˈmætɪks
Giải nghĩa: Theoretical math
Nghĩa: Toán lý thuyết
Social
Social(adj)
Anh
ˈsəʊʃl
Mỹ
ˈsoʊʃl
Giải nghĩa: Relating to society or its organization.
Nghĩa: Có tính xã hội
Log cabin
Anh
lɒɡ ˈkæbɪn
Mỹ
lɔːɡ ˈkæbɪn
Giải nghĩa: A hut built of whole or split logs.
Nghĩa: Lều bằng gỗ, chòi
Federal institute of technology
Anh
ˈfɛdərəl ˈɪnstɪtjuːt ɒv tɛkˈnɒləʤi
Mỹ
ˈfɛdrəl ˈɪnstəˌtut ʌv tɛkˈnɑləʤi
Giải nghĩa: Not found
Nghĩa: Viện công nghệ liên bang
Ruler
Anh
ˈruːlə(r)
Mỹ
ˈruːlər
Giải nghĩa: A person exercising government or dominion.
Nghĩa: Người cai trị, người trị vì
Jobs
Jobs(n)
Anh
ʤɒbz
Mỹ
ʤɑbz
Giải nghĩa: A paid position of regular employment.
Nghĩa: Việc làm
Languished
Anh
ˈlæŋ.ɡwɪʃt
Mỹ
ˈlæŋ.ɡwɪʃt
Giải nghĩa: Sick, emaciated; fade; tired of waiting
Nghĩa: Ốm yếu, tiều tụy; phai nhạt; mòn mỏi đợi chờ
Spoke out
Anh
spəʊk aʊt
Mỹ
spoʊk aʊt
Giải nghĩa: Speak out loud, speak your mind out loud
Nghĩa: Nói to, nói thẳng ra ý kiến của mình
Tyrant
Anh
ˈtaɪrənt
Mỹ
ˈtaɪrənt
Giải nghĩa: A cruel and oppressive ruler.
Nghĩa: Bạo chúa
Parents
Anh
ˈpeərənts
Mỹ
ˈpɛrənts
Giải nghĩa: Parent; father, ancestor
Nghĩa: Cha mẹ; ông cha, tổ tiên
Light
Anh
laɪt
Mỹ
laɪt
Giải nghĩa: The natural agent that stimulates sight and makes things visible.
Nghĩa: Ánh sáng, sự bật sáng
Dominated
Anh
ˈdɒmɪneɪtɪd
Mỹ
ˈdɑməˌneɪtəd
Giải nghĩa: To control or have a lot of influence over somebody/something, especially in an unpleasant way
Nghĩa: Thống trị
Workshop
Anh
ˈwɜːkʃɒp
Mỹ
ˈwɜːrkʃɑːp
Giải nghĩa: A room or building in which goods are manufactured or repaired.
Nghĩa: Phân xưởng (sửa chữa,chế tạo...); hội thảo
Politician
Anh
ˌpɒləˈtɪʃn
Mỹ
ˌpɑːləˈtɪʃn
Giải nghĩa: A person who is professionally involved in politics, especially as a holder of an elected office.
Nghĩa: Nhà chính trị, chính khách
Reputation
Anh
ˌrepjuˈteɪʃn
Mỹ
ˌrepjuˈteɪʃn
Giải nghĩa: The beliefs or opinions that are generally held about someone or something.
Nghĩa: Sự nổi danh, danh tiếng
Nature
Anh
ˈneɪtʃə(r)
Mỹ
ˈneɪtʃər
Giải nghĩa: The phenomena of the physical world collectively, including plants, animals, the landscape, and other features and products of the earth, as opposed to humans or human creations.
Nghĩa: Tự nhiên, thiên nhiên, tạo hoá
Blonde
Anh
blɒnd
Mỹ
blɑːnd
Giải nghĩa: (of hair) fair or pale yellow.
Nghĩa: Cô gái tóc vàng