Trở về
Night sky

Night sky

(n)
Anh
naɪt skaɪ
Mỹ
naɪt skaɪ
Giải nghĩa: The sky as it is seen at night-time.
Nghĩa: Bầu trời đêm
Phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Night sky" trong câu (ví dụ)

Jupiter is the third brightest object in the night sky.

Xem thêm

Venus is the brightest object in the night sky except for the Moon.

Xem thêm