Trở về
Immense popularity

Immense popularity

(n)
Anh
ɪˈmɛns ˌpɒpjʊˈlærɪti
Mỹ
ɪˈmɛns ˌpɑpjəˈlɛrəti
Giải nghĩa: Widespread popularity
Nghĩa: Tính phổ biến rộng rãi
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Immense popularity" trong câu (ví dụ)

Spring dish gained immense popularity at the time of Tang and Song dynasty rule and in this period the dish was better known as five spice dish because of its hot and spicy flavor.

Xem thêm