Trở về
Marketing terms

Marketing terms

(n)
Anh
ˈmɑːkɪtɪŋ tɜːmz
Mỹ
ˈmɑrkətɪŋ tɜrmz
Giải nghĩa: Not found
Nghĩa: Những thuật ngữ tiếp thị
Ít phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Marketing terms" trong câu (ví dụ)

Sprite described the flavor of their drink as lymon, a mixture of both lemon and lime, and this has since become one of their key marketing terms.

Xem thêm