Trở về
Densities

Densities

(n)
Anh
ˈdɛnsɪtiz
Mỹ
ˈdɛnsətiz
Giải nghĩa: Measure of the amount of matter contained by a given volume
Nghĩa: Mật độ; tỷ trọng
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Densities" trong câu (ví dụ)

Even though Canada is the second-largest country in the world, it has one of the lowest population densities.

Xem thêm