Trở về

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: places

There are so many wonderful places, so many wonderful things on this earth that we have never been to and have never experienced. Why don't we learn about these famous places, interesting cultures before we go there? So Ettip invites you to learn English with Ettip and explore these interesting places.

A lot of
Anh
ə lɒt ɒv
Mỹ
ə lɑt ʌv
Giải nghĩa: A large number of things (including people or whatever)
Nghĩa: Một số lượng lớn thứ gì đó (kể cả con người hoặc bất cứ thứ gì)
Arctic
Anh
ˈɑːktɪk
Mỹ
ˈɑːrktɪk
Giải nghĩa: Relating to the regions around the north pole.
Nghĩa: Bắc cực
Border
Anh
ˈbɔːdə(r)
Mỹ
ˈbɔːrdər
Giải nghĩa: A line separating two countries, administrative divisions, or other areas.
Nghĩa: Bờ, mép, vỉa, lề (đường)
Bordered
Anh
ˈbɔːdərd
Mỹ
ˈbɔːdərd
Giải nghĩa: Adjacent to, bordering on
Nghĩa: Tiếp giáp, giáp với
Canadians
Anh
kəˈneɪdiənz
Mỹ
kəˈneɪdiənz
Giải nghĩa: Relating to or characteristic of canada or its inhabitants.
Nghĩa: Người Canada
Coastline
Anh
ˈkəʊstlaɪn
Mỹ
ˈkəʊstlaɪn
Giải nghĩa: The land along a coast.
Nghĩa: Bờ biển
Cub
Cub(n)
Anh
kʌb
Mỹ
kʌb
Giải nghĩa: The young of a fox, bear, lion, or other carnivorous mammal.
Nghĩa: Con thú con (hổ, sư tử, sói, gấu, cáo...)
Densities
Anh
ˈdɛnsɪtiz
Mỹ
ˈdɛnsətiz
Giải nghĩa: Measure of the amount of matter contained by a given volume
Nghĩa: Mật độ; tỷ trọng
Doughnut
Anh
ˈdəʊnʌt
Mỹ
ˈdoʊnʌt
Giải nghĩa: A small fried cake of sweetened dough, typically in the shape of a ball or ring.
Nghĩa: Bánh đô-nut
Economic
Anh
ˌiːkəˈnɒmɪk
Mỹ
ˌiːkəˈnɑːmɪk
Giải nghĩa: Relating to economics or the economy.
Nghĩa: Thuộc về kinh tế, được hoạch định để mang lại lợi tức
Endlessly
Anh
ˈɛndlɪsli
Mỹ
ˈendləsli
Giải nghĩa: In an endless manner; continuously without limit
Nghĩa: Vô tận, không ngừng
Escape
Anh
ɪˈskeɪp
Mỹ
ɪˈskeɪp
Giải nghĩa: Break free from confinement or control.
Nghĩa: Trốn thoát, thoát khỏi
Even though
Anh
ˈiːvən ðəʊ
Mỹ
ˈivɪn ðoʊ
Giải nghĩa: Despite the fact that.
Nghĩa: Mặc dù
Fascinating
Anh
ˈfæsɪneɪtɪŋ
Mỹ
ˈfæsɪneɪtɪŋ
Giải nghĩa: Extremely interesting.
Nghĩa: Hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ
Harvested
Anh
ˈhɑː.vɪst
Mỹ
ˈhɑːr.vəst
Giải nghĩa: Cut and gathered a crop; caught a number of animals or fish to eat
Nghĩa: Đã (được) thu hoạch
Highway
Anh
ˈhaɪweɪ
Mỹ
ˈhaɪweɪ
Giải nghĩa: A main road, especially one connecting major towns or cities.
Nghĩa: Đường quốc lộ
Iconic
Iconic(adj)
Anh
aɪˈkɒnɪk
Mỹ
aɪˈkɑːnɪk
Giải nghĩa: Relating to or of the nature of an icon.
Nghĩa: Mang tính biểu tượng
Independence
Anh
ˌɪndɪˈpendəns
Mỹ
ˌɪndɪˈpendəns
Giải nghĩa: The fact or state of being independent.
Nghĩa: Sự độc lập, nền độc lập
Inhabited
Anh
ɪnˈhæbɪtɪd
Mỹ
ɪnˈhæbɪtɪd
Giải nghĩa: There are people in
Nghĩa: Có người ở
Inventions
Anh
ɪnˈvɛnʃənz
Mỹ
ɪnˈvɛnʃənz
Giải nghĩa: Something invented
Nghĩa: Sự phát minh, sáng chế