Trở về
Canadians

Canadians

(n)
Anh
kəˈneɪdiənz
Mỹ
kəˈneɪdiənz
Giải nghĩa: Relating to or characteristic of canada or its inhabitants.
Nghĩa: Người Canada
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Canadians" trong câu (ví dụ)

Canadians eat more pasta than any other nation!

Xem thêm