Trở về
Endlessly

Endlessly

(adv)
Anh
ˈɛndlɪsli
Mỹ
ˈendləsli
Giải nghĩa: In an endless manner; continuously without limit
Nghĩa: Vô tận, không ngừng
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Endlessly" trong câu (ví dụ)

Canada has endlessly ranked highly on a global scale in education, civil liberties, economic freedom, and standard of living.

Xem thêm