Trở về
Deity

Deity

(n)
Anh
ˈdeɪəti
Mỹ
ˈdeɪəti
Giải nghĩa: A god or goddess (in a polytheistic religion).
Nghĩa: Thần linh
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Deity" trong câu (ví dụ)

Because Mercury was the fastest planet as it moved around the Sun, it is named after the Roman deity Mercury, the messenger of the gods.

Xem thêm