Trở về
Formulas

Formulas

(n)
Anh
ˈfɔːmjʊləz
Mỹ
ˈfɔrmjələz
Giải nghĩa: A mathematical relationship or rule expressed in symbols.
Nghĩa: Công thức
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Formulas" trong câu (ví dụ)

His theories on relativity laid the framework for a new branch of physics, and Einstein's E = mc2 on mass energy equivalence is one of the most famous formulas in the world.

Xem thêm