Trở về
Visibility

Visibility

(n)
Anh
ˌvɪzəˈbɪləti
Mỹ
ˌvɪzəˈbɪləti
Giải nghĩa: The state of being able to see or be seen.
Nghĩa: Tầm nhìn ( điều kiện của ánh sáng hay thời tiết để nhìn các vật ở cách một khoảng )
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Visibility" trong câu (ví dụ)

By definition, fog reduces visibility to less than 1 kilometre (0.62 mi), whereas mist causes lesser impairment of visibility.

Xem thêm