Trở về
Drifts

Drifts

(n)
Anh
drɪfts
Mỹ
drɪfts
Giải nghĩa: Objects drift, swept away; objects blown into piles (snow, sand, etc.)
Nghĩa: Vật trôi dạt, bị cuốn đi; vật bị thổi thành đống (tuyết,cát...)
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Drifts" trong câu (ví dụ)

As snow accumulates into a snowpack, it may blow into drifts.

Xem thêm