Trở về
Warfare

Warfare

(n)
Anh
ˈwɔːfeə(r)
Mỹ
ˈwɔːrfer
Giải nghĩa: Engagement in or the activities involved in war or conflict.
Nghĩa: Chiến tranh
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Warfare" trong câu (ví dụ)

Sports such as skiing, snowboarding, and snowmachine travel and warfare.

Xem thêm

In turn, fog has affected many human activities, such as shipping, travel, and warfare.

Xem thêm