Trở về
Hotter

Hotter

(adj)
Anh
ˈhɒtə
Mỹ
ˈhɑtər
Giải nghĩa: A person who joyrides in stolen high-performance cars, especially for elaborate and dangerous display.
Nghĩa: Nóng hơn
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Hotter" trong câu (ví dụ)

Venus is much hotter than Earth.

Xem thêm

When it was first formed, Jupiter was much hotter and was about twice its current diameter.

Xem thêm