Trở về
Generating

Generating

(v)
Anh
ˈʤɛnəreɪtɪŋ
Mỹ
ˈʤɛnəˌreɪtɪŋ
Giải nghĩa: To bring into being; give rise to
Nghĩa: Sinh ra, tạo ra
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Generating" trong câu (ví dụ)

Apple Inc has become one of the world's top corporations, generating billions of dollars annually.

Xem thêm