Trở về
Astonishing

Astonishing

(adj)
Anh
əˈstɒnɪʃɪŋ
Mỹ
əˈstɑːnɪʃɪŋ
Giải nghĩa: Extremely surprising or impressive; amazing
Nghĩa: Lạ lùng, đáng kinh ngạc
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Astonishing" trong câu (ví dụ)

Apple provides jobs worldwide, introduces astonishing new technologies and products.

Xem thêm