Trở về
Employs

Employs

(v)
Anh
ɪmˈplɔɪz
Mỹ
ɛmˈplɔɪz
Giải nghĩa: Give work to someone and pay them for it
Nghĩa: Dùng, thuê, mướn
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Employs" trong câu (ví dụ)

Apple employs more people than a good-sized city.

Xem thêm

Apple employs over 90,000 people.

Xem thêm