Trở về
Affiliates

Affiliates

(n)
Anh
əˈfɪlɪeɪts
Mỹ
əˈfɪliəts
Giải nghĩa: Officially attach or connect (a subsidiary group or a person) to an organization
Nghĩa: Chi nhánh, liên kết
Phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Affiliates" trong câu (ví dụ)

However, millions more make money from Apple and that ranges from sales affiliates to mom and pop shops around the world.

Xem thêm