Trở về
Implanted

Implanted

(v)
Anh
ɪmˈplɑːntɪd
Mỹ
ɪmˈplæntɪd
Giải nghĩa: To put an organ, group of cells, or device into the body in a medical operation
Nghĩa: Cấy ghép
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Implanted" trong câu (ví dụ)

With the first Apple iPod, an Easter Egg was implanted.

Xem thêm