Trở về
Creatures of habit

Creatures of habit

(n)
Anh
ˈkriːʧəz ɒv ˈhæbɪt
Mỹ
ˈkriʧərz ʌv ˈhæbət
Giải nghĩa: Animals or people have a tendency to let their habits rule them
Nghĩa: Loài vật hoặc người có khuynh hướng để cho thói quen chi phối bản thân mình
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Creatures of habit" trong câu (ví dụ)

It's fair to say eagles are creatures of habit!

Xem thêm