Trở về
Shelf life

Shelf life

(n)
Anh
ʃɛlf laɪf
Mỹ
ʃɛlf laɪf
Giải nghĩa: The length of time for which an item remains usable, fit for consumption, or saleable.
Nghĩa: Thời hạn sử dụng
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Shelf life" trong câu (ví dụ)

Interestingly, the first crop in May tends to produce a longer shelf life and a better flavor.

Xem thêm