Trở về
Flavorings

Flavorings

(n)
Anh
ˈfleɪvərɪŋz
Mỹ
ˈfleɪvərɪŋz
Giải nghĩa: Substances added to improve or change the taste of something
Nghĩa: Hương liệu
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Flavorings" trong câu (ví dụ)

Milk and cream, plus sugar and flavorings are cooked together for a brief period of time, and then added to a thickening agent (most often gelatin).

Xem thêm