Trở về
Freeze-thaw

Freeze-thaw

(n)
Anh
friːz-θɔː
Mỹ
friz-θɔ
Giải nghĩa: Freezing - thawing
Nghĩa: Sự đóng băng - tan băng
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Freeze-thaw" trong câu (ví dụ)

Over time, accumulated snow metamorphoses, by sintering, sublimation and freeze-thaw.

Xem thêm