Trở về
Flightless

Flightless

(adj)
Anh
ˈflaɪtləs
Mỹ
ˈflaɪtləs
Giải nghĩa: (of a bird or an insect) naturally unable to fly.
Nghĩa: Không bay được (loài chim)
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Flightless" trong câu (ví dụ)

The ostrich is a large flightless bird that lives in Africa.

Xem thêm

They are ratites, a useful grouping of medium to large flightless birds.

Xem thêm