Trở về
Contributions

Contributions

(n)
Anh
ˌkɒntrɪˈbjuːʃənz
Mỹ
ˌkɑntrəˈbjuʃənz
Giải nghĩa: Contribution, contribution; contribution, share
Nghĩa: Sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp, phần gánh vác
Phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Contributions" trong câu (ví dụ)

In 1921, he was awarded the Nobel Prize in Physics for his contributions to theoretical physics and the evolution of Quantum Theory.

Xem thêm