Trở về
Fans of water

Fans of water

(n)
Anh
fænz ɒv ˈwɔːtə
Mỹ
fænz ʌv ˈwɔtər
Giải nghĩa: People, animals are passionate, love water
Nghĩa: Những người, loài vật say mê, yêu thích nước
Phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Fans of water" trong câu (ví dụ)

Horses are big fans of water, and will drink a minimum of 25 gallons every single day.

Xem thêm