Trở về
Dense

Dense

(adj)
Anh
dens
Mỹ
dens
Giải nghĩa: Closely compacted in substance.
Nghĩa: Rất nặng so với từng đơn vị của khối lượng
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Dense" trong câu (ví dụ)

This is possible because their fur is so dense, with around a million hairs per square inch.

Xem thêm

Saturn is the only planet in the Solar System that is less dense than water.

Xem thêm