Trở về
Recreational activity

Recreational activity

(n)
Anh
ˌrɛkrɪˈeɪʃənl ækˈtɪvɪti
Mỹ
ˌrɛkriˈeɪʃənəl ækˈtɪvəti
Giải nghĩa: Leisure activities
Nghĩa: Hoạt động giải trí
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Recreational activity" trong câu (ví dụ)

Swimming emerged as a competitive recreational activity in the 1830s in England.

Xem thêm

The recreational activity grew in popularity and by 1880, when the first national governing body, the Amateur Swimming Association was formed, there were already over 300 regional clubs in operation across the country.

Xem thêm