Trở về
Professions

Professions

(n)
Anh
prəˈfɛʃənz
Mỹ
prəˈfɛʃənz
Giải nghĩa: A paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification.
Nghĩa: Ngành nghề
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Professions" trong câu (ví dụ)

It was also a time when women were increasingly seen in professions and jobs, previously the reserve of men.

Xem thêm