Trở về
Ring of fire

Ring of fire

(n)
Anh
rɪŋ ɒv ˈfaɪə
Mỹ
rɪŋ ʌv ˈfaɪər
Giải nghĩa: Pacific Ring of Fire (area prone to earthquakes and volcanic eruptions)
Nghĩa: Vành đai lửa Thái Bình Dương (khu vực hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa)
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Ring of fire" trong câu (ví dụ)

Mexico is located in the “Ring of Fire” which is one of the earth's most violent earthquake and volcano zone.

Xem thêm

80% of the world's earthquakes happen in the Pacific Ocean near Japan in a place called the 'Ring of Fire'.

Xem thêm

80% of the world's earthquakes happen in the Pacific Ocean near Japan in a place called the ' Ring of Fire '.

Xem thêm