Trở về
Peach baskets

Peach baskets

(n)
Anh
piːʧ ˈbɑːskɪts
Mỹ
piʧ ˈbæskəts
Giải nghĩa: Not found
Nghĩa: Những chiếc giỏ đựng đào
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Peach baskets" trong câu (ví dụ)

Peach baskets were used as the first "hoops".

Xem thêm