Trở về
Tension

Tension

(n)
Anh
ˈtenʃn
Mỹ
ˈtenʃn
Giải nghĩa: The state of being stretched tight.
Nghĩa: Sự căng, độ căng, tình trạng căng
Không phổ biến