Trở về
Rainstorm

Rainstorm

(n)
Anh
ˈreɪnstɔːm
Mỹ
ˈreɪnstɔːrm
Giải nghĩa: A storm with heavy rain.
Nghĩa: Mưa bão
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Rainstorm" trong câu (ví dụ)

It may be marked by significant disruptions and lightning (a thunderstorm), heavy precipitation (snowstorm, rainstorm), heavy freezing rain (ice storm), strong winds (tropical cyclone, windstorm), or wind.

Xem thêm