Trở về
Aqua musicals

Aqua musicals

(n)
Anh
ˈækwə ˈmjuːzɪkəlz
Mỹ
ˈækwə ˈmjuzɪkəlz
Giải nghĩa: Underwater musical
Nghĩa: Vở nhạc kịch dưới nước
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Aqua musicals" trong câu (ví dụ)

Synchronized swimming was popularized by actress Esther Williams in her "aqua musicals" of the 1940s and 1950s.

Xem thêm

Synchronized swimming was popularized by actress Esther Williams in her "aqua musicals" of the 1940s and 1950s.

Xem thêm