Trở về
French colonization

French colonization

(n)
Anh
frɛnʧ ˌkɒlənaɪˈzeɪʃən
Mỹ
frɛnʧ ˌkɑlənɪˈzeɪʃən
Giải nghĩa: French colonial time
Nghĩa: Thời kỳ pháp thuộc
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "French colonization" trong câu (ví dụ)

Banh mi first came to Vietnam through French soldiers during the French colonization with the name 'baguette', but Vietnamese Banh mi usually has a fluffier texture and crispier crust than the French baguette due to the baking tools and techniques used.

Xem thêm