Trở về
Economic

Economic

(adj)
Anh
ˌiːkəˈnɒmɪk
Mỹ
ˌiːkəˈnɑːmɪk
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Economic" theo giọng Anh
heat/ht/
see/s/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Economic" theo giọng Mỹ
heat/ht/
see/s/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/