25 Amazing Facts About Android
08 Aug, 2020
Tổng số từ vựng: 272
Số phút để đọc: 3
Chủ đề: Technology
Bạn có thể nhấn vào từ hoặc cụm từ bất kỳ để xem nhanh nghĩa, giải nghĩa, hình ảnh minh hoạ, phát âm,...
Ah the age old debate, Apple or Android.

Ah cuộc tranh luận lâu đời, Apple hay Android.

It does seem a little bit like David vs Goliath really doesn't it?

Nó có vẻ hơi giống trận đấu trong câu chuyện Kinh Thánh giữa vị vua trong tương lai của Israel - David và chiến binh khổng lồ của Philistines - Goliath thực sự phải không?

The heavy-hitter and global superpower , Apple, versus the widely used, customizable and in some weird way lesser, Android.

Kẻ nặng ký và là siêu cường toàn cầu, Apple, so với Android được sử dụng rộng rãi, có thể tùy chỉnh và theo một cách kỳ lạ nào đó nhỏ hơn, Android.

Is this the case though?

Đây có phải là trường hợp ngoại lệ không?

It has to be that good if the big boys of the smartphone world are even using it, including Google, HTC, LG and Samsung to name a few.

Sẽ thật tốt nếu các ông lớn của thế giới điện thoại thông minh thậm chí đang sử dụng nó, bao gồm Google, HTC, LG và Samsung.

Today we're here to look at 25 amazing facts about this undeniably successful and impressive piece of software .

Hôm nay chúng ta ở đây để xem xét 25 sự thật đáng kinh ngạc về phần mềm thành công và ấn tượng không thể phủ nhận này.

In 2004, the Android OS was developed with the backing of Google by Android Inc.

Năm 2004, hệ điều hành Android được phát triển với sự hỗ trợ của Google bởi Android Inc.

In 2005, Google paid $50 million for the OS.

Năm 2005, Google đã trả 50 triệu đô la cho hệ điều hành này.

Originally the Android OS wasn't designed for the smartphone market.

Ban đầu, hệ điều hành Android không được thiết kế cho thị trường điện thoại thông minh.

It was actually developed as a digital camera platform .

Nó thực sự được phát triển như một nền tảng máy ảnh kỹ thuật số.

All Android versions , with the exception of Android 1.0 & 1.1, are named after confectionary and desserts i.e. Jelly Bean , Ice Cream Sandwich and KitKat.

Tất cả các phiên bản Android, ngoại trừ Android 1.0 & 1.1, đều được đặt tên theo bánh kẹo và món tráng miệng, ví dụ như BeanJelly, Ice Cream Sandwich và KitKat.

In November 2007, Google launched the Linux-based software system, Android OS.

Vào tháng 11 năm 2007, Google ra mắt hệ thống phần mềm dựa trên Linux, Hệ điều hành Android.

The first smartphone running Android was released in 2008, the HTC Dream or T-Mobile G1 depending on your country, it had a sliding keyboard .

Điện thoại thông minh đầu tiên chạy Android được phát hành vào năm 2008, HTC Dream hoặc T-Mobile G1 tùy thuộc vào quốc gia của bạn, nó có bàn phím trượt.

Android has over a billion activations on devices including tablets and of course smartphones.

Android có hơn một tỷ lượt kích hoạt trên các thiết bị bao gồm cả máy tính bảng và tất nhiên là cả điện thoại thông minh.

Android releases are alphabetical Astro, Bender, Cupcake , Donut , Eclair , Froyo , Gingerbread , Honeycomb , Ice Cream Sandwich , Jelly Bean , KitKat, Lollypop and Marshmallow .

Các bản phát hành Android theo thứ tự bảng chữ cái: Astro, Bender, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollypop và Marshmallow.

Android is actually open-source which means that individuals have the option to modify source code of the OS and manufacturers can add features .

Android thực ra là mã nguồn mở, có nghĩa là các cá nhân có tùy chọn sửa đổi mã nguồn của hệ điều hành và các nhà sản xuất có thể thêm các tính năng.

The word 'Android' means a human with a male robot appearance .

Từ 'Android' có nghĩa là một con người có ngoại hình robot nam.

In 2010 Sony Ericsson's LiveView watch was released, the device linked to Android phones to show and control things like the Twitter feeds, texts and media player .

Năm 2010, đồng hồ LiveView của Sony Ericsson được phát hành, thiết bị được liên kết với điện thoại Android để hiển thị và điều khiển những thứ như nguồn cấp dữ liệu Twitter, văn bản và trình phát phương tiện.

Phandroid is a website dedicated to anything Android including news , reviews and forums .

Phandroid là một trang web dành riêng cho bất kỳ thứ gì về Android bao gồm tin tức, đánh giá và diễn đàn.

They were the first dedicated Android website and their first post came the same day as Google officially announced Android in 2007.

Đây là trang web dành riêng cho Android đầu tiên và bài đăng đầu tiên của họ xuất hiện cùng ngày khi Google chính thức công bố Android vào năm 2007.

In California in 2003, Andy Rubin, Nick Sears and Chris White founded Android Inc Andy Rubin, Android's Co-creator , was responsible for the name choice.

Tại California vào năm 2003, Andy Rubin, Nick Sears và Chris White thành lập tập đoàn Android do Andy Rubin, Người đồng sáng tạo Android, chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tên.

Whilst at Apple, Andy was given the name for his love of robots.

Khi ở Apple, Andy được đặt tên cho robot yêu thích của mình.

NASA even uses Android.

NASA thậm chí còn sử dụng Android.

They sent 2 Nexus S handsets running Android Gingerbread into space to test their sensors in orbit aboard the International Space Station.

Họ đã gửi 2 thiết bị cầm tay Nexus S chạy Android Gingerbread vào không gian để kiểm tra cảm biến của chúng trên quỹ đạo trên Trạm vũ trụ quốc tế.

Android is available in around 46 languages , this also means apps can be produced in different languages to cover a wider audience .

Android có sẵn với khoảng 46 ngôn ngữ, điều này cũng có nghĩa là các ứng dụng có thể được tạo ra bằng các ngôn ngữ khác nhau để tiếp cận được nhiều đối tượng hơn.

Android's app store "Google Play" has over 48 billion app installs .

Cửa hàng ứng dụng "Google Play" của Android có hơn 48 tỷ lượt cài đặt ứng dụng.

Android has branched out to other devices like Google Glass and Watches.

Android đã phân nhánh sang các thiết bị khác như Kính và đồng hồ thông minh Google Glass and Watches.

At CES 2011 Android 3.0 Honeycomb was debuted on the Motorola XOOM.

Tại Hội chợ điện tử tiêu dùng 2011 (CES), Android 3.0 Honeycomb đã được ra mắt trên máy tính bảng Motorola XOOM.

It was completely redesigned for tablets and never ran on smartphones.

Nó được thiết kế lại hoàn toàn cho máy tính bảng và không bao giờ chạy trên điện thoại thông minh.

Honeycomb was a huge failure.

Honeycomb là một thất bại lớn.

Android's significance in the mobile market was perfectly realized in 2009 when Eric Schmidt, Google CEO, was forced to resign from Apple's board of directors due to a conflict of interest and his inability to be involved in Apple's developments and future plans.

Tầm quan trọng của Android trên thị trường di động đã được hiện thực hóa một cách hoàn hảo vào năm 2009 khi Eric Schmidt, Giám đốc điều hành Google, buộc phải từ chức khỏi hội đồng quản trị của Apple do xung đột lợi ích và không có khả năng tham gia vào các kế hoạch phát triển và tương lai của Apple.

Tăng
Nguồn: thefactsite.com