Delicious Facts About Chocolate (Part 1)
03 Aug, 2020
Tổng số từ vựng: 266
Số phút để đọc: 3
Chủ đề: Food
Bạn có thể nhấn vào từ hoặc cụm từ bất kỳ để xem nhanh nghĩa, giải nghĩa, hình ảnh minh hoạ, phát âm,...
Ah chocolate, the first love of every man, woman and child, it's a solution (however temporary) to every problem from upset and anger to happiness and adoration .

À, sô-cô-la, tình yêu đầu tiên của mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đó là một giải pháp (tuy nhiên chỉ là tạm thời) cho mọi vấn đề từ khó chịu và tức giận đến hạnh phúc và ngưỡng mộ.

Chocolate truly is one of the wonders of the world, in the past it has been that valued it's actually been used as currency .

Sô-cô-la thực sự là một trong những kỳ quan của thế giới, trong quá khứ nó đã được đánh giá cao, nó thực sự được sử dụng như tiền tệ.

In 2014 US chocolate sales were $21.1 billion, that alone shows the significance and the demand for the product .

Năm 2014, doanh số bán sô-cô-la của Hoa Kỳ là 21.1 tỷ đô la, chỉ riêng điều đó đã cho thấy tầm quan trọng và nhu cầu đối với sản phẩm này.

Whether it be white, milk, dark or other more rare varieties (all will be revealed later on), everyone loves to sit down and have a square or 10.

Dù là sô-cô-la trắng, sô-cô-la sữa, sô-cô-la đen hay các loại quý hiếm hơn (tất cả sẽ được tiết lộ sau), mọi người đều thích ngồi xuống và ăn một góc vuông hoặc cả thanh sô-cô-la.

Here we're going to look at some following delicious facts about chocolate.

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét một số thông tin thú vị về sô-cô-la sau đây.

Winston Churchill at one point was in danger of a Nazi assassination by an exploding bar of chocolate.

Winston Churchill đã có lúc gặp nguy cơ bị Đức Quốc Xã ám sát bởi một thanh sô-cô la-phát nổ.

Aztecs used cacao seeds were a form of currency .

Người Aztec sử dụng hạt cacao là một dạng tiền tệ.

Montezuma II, an Aztec emperor , drank over 50 cups of chocolate per day.

Montezuma II, một hoàng đế Aztec, uống hơn 50 cốc sô-cô-la mỗi ngày.

As well as milk, dark, and white varieties , there is a rare fourth type known as blond chocolate .

Sô-cô-la có nhiều loại khác nhau sô-cô-la sữa, sô-cô-la đen và sô-cô-la trắng, có một loại thứ tư hiếm hoi được gọi là sô-cô-la vàng.

The film "Willy Wonka and the Chocolate Factory" was financed by Quaker Oats to promote its new Wonka Bar candy.

Bộ phim "Willy Wonka và Nhà máy Sô-cô-la" được tài trợ bởi Quaker Oats để quảng cáo kẹo Wonka Bar mới của hãng.

That's why it's named that instead of the book's title of "Charlie and the Chocolate Factory".

Đó là lý do tại sao nó được đặt tên như vậy thay vì tiêu đề cuốn sách là "Charlie and Nhà máy Sô-cô-la".

Joseph Fry invented the first chocolate bar in 1847.

Joseph Fry đã phát minh ra thanh sô-cô-la đầu tiên vào năm 1847.

The chocolate industry is worth approximately $110 billion per year.

Ngành công nghiệp sô-cô-la trị giá khoảng 110 tỷ đô la mỗi năm.

Milky Way bars aren't named after the galaxy .

Các thanh của Milky Way không được đặt theo tên của thiên hà.

They're named after the malted milkshakes the bars were supposed to taste like.

Chúng được đặt tên theo loại sữa lắc có mạch nha mà các thanh được cho là có mùi vị giống như vậy.

Three Musketeers bars were originally three pieces: Chocolate, vanilla , and strawberry .

Ba thanh Musketeers ban đầu là ba miếng: Sô-cô-la, vani và dâu tây.

They switched to just the one bar after strawberry prices increased.

Họ chỉ chuyển sang loại một thanh sau khi giá dâu tây tăng lên.

In 1947, hundreds of Canadian kids went on strike and boycotted chocolate after the price of a chocolate bar jumped from 5 to 8 cents.

Năm 1947, hàng trăm trẻ em Canada đình công và tẩy chay sô-cô-la sau khi giá một thanh sô-cô-la tăng từ 5 đến 8 xu.

Andes Candies were called "Andy's Candies," after creator George Andrew Kanelos but it was changed after men didn't want to buy their partners chocolates with another man's name.

Kẹo Andes được gọi là "Kẹo của Andy", theo tên người sáng tạo George Andrew Kanelos nhưng nó đã được thay đổi sau khi những người đàn ông không muốn mua sô-cô-la cho đối tác của họ với tên của một người đàn ông khác.

A 2013 study found that the smell of chocolate in a bookstore made customers 22% more likely to buy books of any genre and a whopping 40% more likely to buy cookbooks or romance novels .

Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy mùi sô-cô-la trong một hiệu sách khiến khách hàng có khả năng mua sách thuộc bất kỳ thể loại nào cao hơn 22% và khả năng mua sách dạy nấu ăn hoặc tiểu thuyết lãng mạn cao hơn 40%.

The largest chocolate bar ever weighed over 12,770 lbs (5,792 kg), created in the UK in celebration of Thornton's 100th birthday .

Thanh sô-cô-la lớn nhất từng nặng hơn 12.770 lbs (5.792 kg), được tạo ra ở Anh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thornton.

The world's most valuable chocolate bar is a 100-year-old Cadbury's bar, it sold for $687 at auction in 2001.

Thanh sô-cô-la có giá trị nhất thế giới là một thanh Cadbury's 100 năm tuổi, nó được bán với giá 687 USD trong cuộc đấu giá vào năm 2001.

It was taken on Captain Robert Scott's first expedition to the Antarctic.

Nó được thực hiện trong chuyến thám hiểm đầu tiên của Thuyền trưởng Robert Scott đến Nam Cực.

Chocolate milk was invented in Jamaica.

Sữa sô-cô-la được phát minh ở Jamaica.

Irish botanist Sir Hans Sloane is said to have first mixed chocolate with milk in Jamaica in the early 1700s.

Nhà thực vật học người Ireland, Sir Hans Sloane, được cho là người đầu tiên trộn sô-cô-la với sữa ở Jamaica vào đầu những năm 1700.

Chocolate milk is an effective post-workout recovery drink .

Sữa sô-cô-la là thức uống phục hồi sau tập luyện hiệu quả.

German chocolate cake has history with Germany.

Bánh sô-cô-la của Đức có lịch sử với nước Đức.

It's named after its inventor , Sam German.

Nó được đặt theo tên của người phát minh ra nó, Sam German.

Darker chocolates can have as much caffeine as a can of Coca-Cola.

Sô-cô-la sẫm màu hơn có thể có nhiều caffeine như một lon Coca-Cola.

A 2004 London study found that 70% of people would give their passwords for a chocolate bar .

Một nghiên cứu ở London năm 2004 cho thấy 70% mọi người sẽ đưa mật khẩu của họ cho một thanh sô-cô-la.

Americans buy 58 million+ lbs (26 million+ kg) of chocolate on Valentine's Day, that's 5% of yearly sales .

Người Mỹ mua 58 triệu + lbs (26 triệu + kg) sô-cô-la vào Ngày lễ tình nhân, đó là 5% doanh thu hàng năm.

Brussels Airport is the world's biggest chocolate seller , selling over 800 tons of chocolate a year.

Sân bay Brussels là nơi bán sô-cô-la lớn nhất thế giới, bán hơn 800 tấn sô-cô-la mỗi năm.

Tăng
Nguồn: thefactsite.com