Earthquake (Part 2)
07 Mar, 2021
Tổng số từ vựng: 197
Số phút để đọc: 2
Chủ đề: Climate
Bạn có thể nhấn vào từ hoặc cụm từ bất kỳ để xem nhanh nghĩa, giải nghĩa, hình ảnh minh hoạ, phát âm,...
This is another way that earthquakes are formed.

Đây là một cách khác mà động đất được hình thành.

These plates as they are called move in all sorts of directions and at different speeds too.

Những phiến đá lớn và cứng này đúng như tên chúng được gọi di chuyển theo mọi hướng và ở các tốc độ khác nhau.

Sometimes they collide or crash or pull apart from each other.

Đôi khi chúng va chạm hoặc đầm sầm vào hoặc tách ra khỏi nhau.

This movement is what also causes earthquakes.

Sự chuyển động này cũng là nguyên nhân gây ra động đất.

What is a seismograph ?

Máy đo địa chấn là gì?

A seismograph is a machine that is used to measure the strength and the length of an earthquake .

Máy đo địa chấn là một máy được sử dụng để đo cường độ và độ dài của một trận động đất.

What is a tsunami ?

Sóng thần là gì?

You might be wondering what in the world a tsunami has to do with an earthquake , well read on and find out more.

Bạn có thể tự hỏi trên thế giới sóng thần có liên quan gì đến động đất, hãy đọc tiếp và tìm hiểu thêm.

A tsunami is a large ocean wave which is normally caused by an earthquake that happens underwater or from a volcanic explosion .

Sóng thần là một cơn sóng biển lớn thường gây ra bởi một trận động đất xảy ra dưới nước hoặc từ một vụ nổ núi lửa.

They aren't tidal waves but are actually caused from the forces of the moon and the sun and other planets in our solar system which affects tides .

Chúng không phải là sóng thủy triều mà thực sự được tạo ra từ lực của mặt trăng và mặt trời và các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta ảnh hưởng đến thủy triều.

Tidal waves are not only caused by the solar system , but they can also be caused by wind as it makes its way across the water.

Sóng thủy triều không chỉ do hệ mặt trời gây ra mà còn có thể do gió khi nó di chuyển trên mặt nước.

You might have noticed when swimming in the ocean that with normal waves flow in a circular movement .

Bạn có thể nhận thấy khi bơi trong biển, sóng bình thường chảy theo chuyển động tròn.

Well a tsunami is quite a different thing altogether.

Một trận sóng thần hoàn toàn là một thứ hoàn toàn khác.

With a tsunami , the water flows straight, and this is what causes these frightening things to happen.

Khi có sóng thần, nước chảy thẳng và đây là nguyên nhân khiến những điều đáng sợ này xảy ra.

It would not be cool to see a tsunami heading in your direction , you certainly wouldn't be able to outrun it!

Sẽ không hay ho gì khi thấy một cơn sóng thần hướng về phía bạn, bạn chắc chắn sẽ không thể chạy nhanh hơn nó!

What is a Richter Scale ?

Thang đo địa chấn Richter là gì?

A Richter scale measures the strength of an earthquake .

Thang đo địa chấn Richter đo sức mạnh của một trận động đất.

Each one-point increase on the scale indicates ten times the amount of shaking and 33 times the amount of energy .

Mỗi lần tăng một điểm trên thang đo cho biết lượng rung chuyển gấp 10 lần và gấp 33 lần lượng năng lượng.

The energy released by a large earthquake may be equal to 10,000 times the energy of the first atomic bomb .

Năng lượng do một trận động đất lớn giải phóng có thể bằng 10.000 lần năng lượng của quả bom nguyên tử đầu tiên.

Wow, that's unbelievable !

Wow, thật không thể tin được!

The most powerful earthquake ever recorded on Earth was in Valdivia, Chile.

Trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trên Trái đất là ở Valdivia, Chile.

It happened in 1960, and measured 9.5 on the Richter scale .

Nó xảy ra vào năm 1960, và đo được 9,5 độ Richter.

That is one extremely massive earthquake !

Đó là một trận động đất cực kỳ lớn!

There are many interesting facts about earthquakes.

Có rất nhiều sự thật thú vị về động đất.

80% of the world's earthquakes happen in the Pacific Ocean near Japan in a place called the ' Ring of Fire '.

80% các trận động đất trên thế giới xảy ra ở Thái Bình Dương gần Nhật Bản tại một nơi được gọi là 'Vành đai lửa'.

Sadly about 10,000 people die in earthquakes each year.

Đáng buồn là khoảng 10.000 người chết trong các trận động đất mỗi năm.

Most of the deaths are when people are trapped in falling buildings .

Hầu hết các trường hợp tử vong là khi mọi người bị mắc kẹt trong các tòa nhà rơi xuống.

Alaska has more earthquakes than any other US state.

Alaska có nhiều trận động đất hơn bất kỳ bang nào khác của Hoa Kỳ.

They have had about 12,000 earthquakes in the last 30 years.

Họ đã có khoảng 12.000 trận động đất trong 30 năm qua.

Alaska is followed by California, Hawaii, Nevada, Washington, Idaho, Wyoming, Montana and Utah.

Tiếp theo Alaska là California, Hawaii, Nevada, Washington, Idaho, Wyoming, Montana và Utah.

Woah!

Chà!

Now you know where NOT to live!

Giờ thì bạn biết nơi nào không sống được rồi đó!

Tăng