Grab
29 Mar, 2020
Tổng số từ vựng: 251
Số phút để đọc: 3
Chủ đề: Business & Economy
Bạn có thể nhấn vào từ hoặc cụm từ bất kỳ để xem nhanh nghĩa, giải nghĩa, hình ảnh minh hoạ, phát âm,...
Grab Holdings Inc., formerly known as MyTeksi and GrabTaxi, is a Singapore based ridesharing company.

Công ty cổ phần Grab, trước đây được gọi là MyTeksi và GrabTaxi, là một công ty chia sẻ xe có trụ sở tại Singapore.

In addition to transportation , the company offers food delivery and digital payments services via mobile app .

Ngoài vận chuyển, công ty còn cung cấp dịch vụ giao đồ ăn và thanh toán kỹ thuật số thông qua ứng dụng di động.

The company was originally founded in Malaysia and later moved its headquarters to Singapore.

Ban đầu công ty được thành lập tại Malaysia và sau đó chuyển trụ sở chính sang Singapore.

It now operates in the Southeast Asian countries of Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia and Japan.

Hiện nó hoạt động tại các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Nhật Bản.

The Grab app assigns taxis and private hire cars to nearby commuters through a location-sharing system .

Ứng dụng Grab chỉ định taxi và ô tô thuê riêng cho những người đi làm gần đó thông qua hệ thống chia sẻ vị trí.

Each time the company enters a new market, they buy smartphones for drivers in countries that they expand to, allowing those drivers to pay daily instalments for the phone.

Mỗi khi công ty thâm nhập một thị trường mới, họ mua điện thoại thông minh cho tài xế ở các quốc gia mà họ mở rộng sang, cho phép những tài xế đó trả góp hàng ngày cho điện thoại.

The company makes money by taking a cut of the booking fees .

Công ty kiếm tiền bằng cách cắt giảm phí giữ chỗ trước.

Grab reached out directly to taxi drivers by signing them up at airports, hawker centres , taxi queues , and depots .

Grab liên hệ trực tiếp với các tài xế taxi bằng cách đăng ký họ tại các sân bay, trung tâm bán hàng rong, các hàng người đợi xe taxi và kho bãi.

The company also educates taxi drivers on using the smartphone and their mobile app .

Công ty cũng đào tạo các tài xế taxi cách sử dụng điện thoại thông minh và ứng dụng di động của họ.

The idea of creating a taxi-booking mobile app for Southeast Asia similar to those being pioneered in the US first came from Anthony Tan.

Ý tưởng tạo ra một ứng dụng di động đặt taxi cho Đông Nam Á tương tự như những ứng dụng tiên phong ở Mỹ lần đầu tiên đến từ Anthony Tan.

He is the youngest of the three brothers of the family that operates Tan Chong Motors, the authorised distributor for Nissan cars in Malaysia.

Anh là con út trong gia đình có ba anh em điều hành Tan Chong Motors, nhà phân phối chính thức cho xe Nissan tại Malaysia.

When a friend visited him in Malaysia, Anthony heard his friend complaining about the horrible experience of riding taxis in the country.

Khi một người bạn đến thăm anh ở Malaysia, Anthony đã nghe bạn mình phàn nàn về trải nghiệm kinh khủng khi đi taxi ở đất nước này.

In particular, his friend was concerned that his taxis may be taking an incorrect route or overcharging him.

Đặc biệt, người bạn của anh ấy lo ngại rằng những chiếc taxi của anh ấy có thể đi sai tuyến đường hoặc tính phí quá cao cho anh ấy.

Taking inspiration from Garrett Camp's ride sharing concept, Anthony decided to take this problem up as a project while studying at Harvard Business School.

Lấy cảm hứng từ ý tưởng chia sẻ chuyến đi của Garrett Camp, Anthony quyết định đưa vấn đề này lên thành một dự án khi đang theo học tại Trường Kinh doanh Harvard.

When he presented the project to his professors , the comments he received were that this project was "difficult to implement" despite the success of other ride hailing services in the US such as Uber.

Khi anh trình bày dự án với các giáo sư của mình, những nhận xét mà anh nhận được là dự án này "khó thực hiện" bất chấp sự thành công của các dịch vụ gọi xe khác ở Mỹ như Uber.

The project won second place at the Business Plan Contest at Harvard Business School.

Dự án đã giành được vị trí thứ hai tại Cuộc thi Kế hoạch Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Harvard.

The app was also selected as the finalist at Harvard's Minimum Viable Product Funding award.

Ứng dụng cũng được chọn vào chung kết tại giải thưởng Tài trợ Sản phẩm Khả thi Tối thiểu của Harvard.

In January 2016, GrabTaxi was rebranded as "Grab", which encompasses all the company's products: GrabCar ( personal cars ), GrabBike ( motorcycle taxis ), GrabHitch ( carpooling ) and GrabExpress ( last mile delivery ) with a new, redesigned logo.

Vào tháng 1 năm 2016, GrabTaxi được đổi tên thành "Grab", bao gồm tất cả các sản phẩm của công ty: GrabCar (ô tô cá nhân), GrabBike (xe ôm), GrabHitch (đi chung xe) và GrabExpress (giao hàng chặng cuối) với logo mới được thiết kế lại.

In October 2016, Grab added an in-app instant messaging feature called "GrabChat" to allow simple communication between riders and drivers.

Vào tháng 10 năm 2016, Grab đã bổ sung tính năng nhắn tin tức thời trong ứng dụng có tên "GrabChat" để cho phép liên lạc đơn giản giữa các tài xế xe máy và xe hơi.

GrabChat can even translate messages if the set languages of the driver and passenger are different.

GrabChat thậm chí có thể dịch tin nhắn nếu ngôn ngữ cài đặt của tài xế và hành khách khác nhau.

In December 2016, Grab introduced "GrabShare", which offers taxi and car-sharing services .

Vào tháng 12 năm 2016, Grab đã giới thiệu "GrabShare", cung cấp các dịch vụ đi chung xe và taxi.

In 2016, Grab opened a major development centre and office in Seattle to serve as a tech hub to attract talent in the United States.

Vào năm 2016, Grab đã mở một trung tâm phát triển và văn phòng lớn tại Seattle để phục vụ như một trung tâm công nghệ thu hút nhân tài tại Hoa Kỳ.

Tăng