London
29 Mar, 2020
Tổng số từ vựng: 149
Số phút để đọc: 2
Chủ đề: Places
Bạn có thể nhấn vào từ hoặc cụm từ bất kỳ để xem nhanh nghĩa, giải nghĩa, hình ảnh minh hoạ, phát âm,...
London is the capital and largest city of England and the United Kingdom, and is the largest urban area in Greater London.

Luân Đôn là thủ đô và thành phố lớn nhất của Anh và Vương quốc Anh, đồng thời là khu vực đô thị lớn nhất ở Đại Luân Đôn.

The River Thames travels through the city.

Sông Thames chảy qua thành phố.

London is the biggest city in western Europe, and the world's largest financial centre .

Luân Đôn là thành phố lớn nhất ở Tây Âu và là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới.

London is about 2000 years old.

Luân Đôn hiện khoảng 2000 năm tuổi.

London was founded by the Romans.

Luân Đôn được thành lập bởi người La Mã.

It was called Londinium by the Romans.

Nó được người La Mã gọi là Londinium.

For a long time, London was a small city.

Trong một thời gian dài, Luân Đôn là một thành phố nhỏ.

All its people lived inside the walls that were built by the Romans.

Tất cả người dân của nó sống bên trong những bức tường được xây dựng bởi người La Mã.

This area is still called the City of London.

Khu vực này vẫn được gọi là Thành phố Luân Đôn.

There were many villages around the city.

Có rất nhiều ngôi làng xung quanh thành phố.

Gradually , more people came to live there.

Dần dần, có nhiều người đến sống ở đó hơn.

Then, step by step , the villages joined together into one huge city.

Sau đó, từng bước, các ngôi làng liên kết với nhau thành một thành phố khổng lồ.

London is one of the world's most important cities for business , finance and politics .

Luân Đôn là một trong những thành phố quan trọng nhất thế giới về kinh doanh, tài chính và chính trị.

It is also important for culture , media , entertainment , fashion and art .

Nó cũng quan trọng đối với văn hóa, truyền thông, giải trí, thời trang và nghệ thuật.

The population of London is 8.63 million.

Dân số của Luân Đôn là 8,63 triệu người.

Most people in London are British.

Hầu hết mọi người ở Luân Đôn là người Anh.

However, London also has many immigrants .

Tuy nhiên, Luân Đôn cũng có nhiều người nhập cư.

These people come from many different countries .

Những người này đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

They speak many different languages and have different religions and cultures .

Họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau và có các tôn giáo và văn hóa khác nhau.

There are also many people from different countries who stay in London on business .

Cũng có nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau ở lại Luân Đôn để công tác.

Many people visit London as tourists .

Nhiều người đến thăm Luân Đôn với tư cách là khách du lịch.

They may see the famous " Sights of London".

Họ có thể nhìn thấy "Những điểm tham quan nổi tiếng của Luân Đôn".

These sights include palaces , churches and museums .

Những điểm tham quan này bao gồm cung điện, nhà thờ và viện bảo tàng.

In the year AD 61, the city was attacked and destroyed .

Vào năm 61 sau Công nguyên, thành phố đã bị tấn công và phá hủy.

Then the Romans rebuilt the city, and London became an important trading hub .

Sau đó, người La Mã xây dựng lại thành phố, và Luân Đôn đã trở thành một trung tâm thương mại quan trọng.

After the decline of the Roman Empire , few people remained in London.

Sau sự suy tàn của Đế chế La Mã, rất ít người ở lại Luân Đôn.

Once the Romans had gone, trade with Continental Europe dwindled .

Một khi người La Mã rời đi, giao thương với Châu Âu Lục địa giảm dần.

In the 9th century, more people started living in London again.

Vào thế kỷ thứ 9, nhiều người bắt đầu sống lại Luân Đôn.

It became the largest city in England.

Nó đã trở thành thành phố lớn nhất ở Anh.

However, it did not become the capital city of England until the 12th century.

Tuy nhiên, nó đã không trở thành thành phố thủ đô của Anh cho đến thế kỷ 12.

After the railways were built, London grew very big.

Sau khi các tuyến đường sắt được xây dựng, Luân Đôn đã phát triển rất lớn.

Greater London has 33 London Boroughs ( neighbourhoods ) and a mayor .

Đại Luân Đôn có 33 Quận (vùng lân cận) Luân Đôn và một thị trưởng.

Tăng