Tornado
29 Mar, 2020
Tổng số từ vựng: 145
Số phút để đọc: 2
Chủ đề: Climate
Bạn có thể nhấn vào từ hoặc cụm từ bất kỳ để xem nhanh nghĩa, giải nghĩa, hình ảnh minh hoạ, phát âm,...
A tornado is a tube of violently spinning air that touches the ground.

Lốc xoáy là một ống không khí quay dữ dội chạm đất.

Wind inside the tornado spins fast , but the actual 'circle' of wind around them is huge .

Gió bên trong lốc xoáy quay nhanh, nhưng 'vòng tròn' gió thực tế xung quanh chúng là rất lớn.

This makes tornadoes very dangerous .

Điều này làm cho lốc xoáy rất nguy hiểm.

Tornadoes are especially dangerous to people in cars or mobile homes and about 60 people are killed by tornadoes every year.

Lốc xoáy đặc biệt nguy hiểm đối với những người ngồi trong ô tô hoặc nhà di động và khoảng 60 người thiệt mạng vì lốc xoáy mỗi năm.

Tornadoes destroy things.

Lốc xoáy phá hủy mọi thứ.

They can tear houses to pieces and often leave people homeless .

Chúng có thể xé nát các ngôi nhà thành từng mảnh và thường khiến mọi người mất nhà cửa.

Tornadoes can be caused by winds that have been going opposite directions with humidity .

Lốc xoáy có thể do gió đi ngược chiều với độ ẩm.

They are smaller than hurricane but stronger.

Chúng nhỏ hơn bão nhưng mạnh hơn.

Nearly three quarters of the world's tornadoes happen in the United States .

Gần 3/4 số trận lốc xoáy trên thế giới xảy ra ở Hoa Kỳ.

However, they can happen anywhere .

Tuy nhiên, chúng có thể xảy ra ở bất cứ đâu.

Tornadoes mostly happen during strong thunderstorms called super cell storms .

Lốc xoáy chủ yếu xảy ra trong những cơn giông mạnh được gọi là siêu bão.

They cause a lot of damage to anything in their path .

Chúng gây ra rất nhiều thiệt hại cho bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng.

Tornadoes are ranked on the Enhanced Fujita scale , from EF0 to EF5.

Lốc xoáy được xếp hạng theo thang độ Fujita Cải Tiến, từ EF0 đến EF5.

EF0 for tornadoes that caused the least damage , and EF5 for the ones that caused the most.

EF0 cho lốc xoáy gây ra ít thiệt hại nhất và EF5 cho lốc xoáy gây ra nhiều nhất.

Tornadoes can happen in nearly any part of the world.

Lốc xoáy có thể xảy ra ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

In the United States , a tornado has happened in all states .

Tại Hoa Kỳ, một cơn lốc xoáy đã xảy ra ở tất cả các tiểu bang.

The middle part of the United States is nicknamed 'Tornado Alley' for the number of tornadoes there.

Phần giữa của Hoa Kỳ được đặt biệt danh là 'Lối đi lốc xoáy' cho số lượng các cơn lốc xoáy ở đó.

A tornado can have wind speeds of over 300 miles per hour (480 km/h).

Một cơn lốc xoáy có thể có tốc độ gió trên 300 dặm một giờ (480 km / h).

Most tornadoes have wind speeds less than 110 miles per hour (180 km/h), are about 250 feet (80 m) across and travel a few miles before disappearing.

Hầu hết các cơn lốc xoáy có tốc độ gió ít hơn 110 dặm một giờ (180 km / h), khoảng hơn 250 feet (tương đương 80 m) và di chuyển thêm một vài dặm trước khi biến mất.

Other tornado-like phenomena that exist in nature include the gustnado , dust devil , fire whirls , and steam devil ;

Các hiện tượng giống lốc xoáy khác tồn tại trong tự nhiên bao gồm cơn lốc xoáy riêng biệt, lốc cát, cơn lốc xoáy lửa và cơn lốc xoáy nhỏ trên mặt nước;

Downbursts are frequently confused with tornadoes, though their action is not similar.

Các cơn gió mạnh gần mặt đất thường bị nhầm lẫn với lốc xoáy, mặc dù hoạt động của chúng không giống nhau.

Tăng