Trở về

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: technology

Information technology (IT) is a very hot industry today and has become a spearhead economic industry of many countries. It is no coincidence that IT has grown so strongly, everything must have a reason. So Ettip invites you to learn English with Ettip and discover from CPU, Laptop to Drones, Virtual Reality for you to have the answers for yourself.

Launched
Anh
lɔːntʃt
Mỹ
lɑːntʃt
Giải nghĩa: Launch (movement...), promulgate (edict...); initiation, opening; launch, introduce (product...)
Nghĩa: Phát động (phong trào...), ban bố (sắc lệnh...); khởi đầu, khai trương; ra mắt, giới thiệu (sản phẩm...)
Make money
Anh
meɪk ˈmʌni
Mỹ
meɪk ˈmʌni
Giải nghĩa: Make money, earn money
Nghĩa: Làm ra tiền, kiếm được tiền
Mega
Mega(adj)
Anh
ˈmeɡə
Mỹ
ˈmeɡə
Giải nghĩa: Very large; huge
Nghĩa: Triệu, to lớn
Mystery
Anh
ˈmɪstri
Mỹ
ˈmɪstəri
Giải nghĩa: Something that is difficult or impossible to understand or explain.
Nghĩa: Điều huyền bí, điều thần bí
Offered
Anh
ˈɒf.ər
Mỹ
ˈɑː.fɚ
Giải nghĩa: Bidee, bidee
Nghĩa: người chào giá, người được chào giá
Originally
Anh
əˈrɪdʒənəli
Mỹ
əˈrɪdʒənəli
Giải nghĩa: From or in the beginning; at first.
Nghĩa: Bắt đầu, khởi đầu, từ lúc bắt đầu
Payout
Anh
ˈpeɪaʊt
Mỹ
ˈpeɪaʊt
Giải nghĩa: A large payment of money, especially as compensation or a dividend
Nghĩa: Số tiền được trả
Politics
Anh
ˈpɒlətɪks
Mỹ
ˈpɑːlətɪks
Giải nghĩa: The activities associated with the governance of a country or area, especially the debate between parties having power.
Nghĩa: Họat động chính trị, đời sống chính trị, quan điểm chính trị
Power
Anh
ˈpaʊə(r)
Mỹ
ˈpaʊər
Giải nghĩa: The ability or capacity to do something or act in a particular way.
Nghĩa: Khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh, nội lực; quyền lực
Previously
Anh
ˈpriːviəsli
Mỹ
ˈpriːviəsli
Giải nghĩa: At a previous or earlier time; before.
Nghĩa: Trước, trước đây
Proportions
Anh
prəˈpɔːʃənz
Mỹ
prəˈpɔrʃənz
Giải nghĩa: A part, share, or number considered in comparative relation to a whole
Nghĩa: Độ (tương quan) tỷ lệ, tính quy mô
Quarter
Anh
ˈkwɔːtə(r)
Mỹ
ˈkwɔːrtər
Giải nghĩa: Each of four equal or corresponding parts into which something is or can be divided.
Nghĩa: 1/4, 15 phút
Regulations
Anh
ˌrɛgjʊˈleɪʃənz
Mỹ
ˌrɛgjəˈleɪʃənz
Giải nghĩa: A rule or directive made and maintained by an authority.
Nghĩa: Quy định
Ridiculous
Anh
rɪˈdɪkjələs
Mỹ
rɪˈdɪkjələs
Giải nghĩa: Deserving or inviting derision or mockery; absurd.
Nghĩa: Buồn cười, lố bịch, lố lăng
Scored
Anh
skɔːd
Mỹ
skɔrd
Giải nghĩa: (exercise, sport) score goals and win points; score (exam..), succeed
Nghĩa: (thể dục,thể thao) làm bàn, đạt điểm thắng; đạt điểm (thi..), thành công
Shares
Anh
ʃeəz
Mỹ
ʃɛrz
Giải nghĩa: A part or portion of a larger amount which is divided among a number of people, or to which a number of people contribute.
Nghĩa: Cổ phiếu
Spotlight
Anh
ˈspɒtlaɪt
Mỹ
ˈspɑːtlaɪt
Giải nghĩa: To light someone or something with a spotlight
Nghĩa: Rọi đèn, gây chú ý, nổi bật
Surrounded
Anh
səˈraʊndɪd
Mỹ
səˈraʊndɪd
Giải nghĩa: Not found
Nghĩa: Được bao quanh
Twice
Twice(adv)
Anh
twaɪs
Mỹ
twaɪs
Giải nghĩa: Two times; on two occasions.
Nghĩa: Hai lần, lớn gấp hai lần
Users
Anh
ˈjuːzəz
Mỹ
ˈjuzərz
Giải nghĩa: A person who uses or operates something.
Nghĩa: Người dùng